מחזון למציאות שבעה עשורים של מצוינות סיפורן של הפנימיות הצבאיות.