רשימת הנופלים | נר לזכרם

נזכור את אנשי קהילת המודיעין אשר נפלו במילוי תפקידם במלחמות ישראל,
במבצעים ובביטחון שוטף ואלה שנפלו בעת שירותם.